Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Visszaélés-bejelentési rendszer

ÉMI Nonprofit Kft. Visszaélés bejelentés

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI) a jogszerű működésének biztosítása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének célja, hogy az ÉMI garantálni tudja a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekmények, mulasztások és egyéb visszaélések, jogsértések, illetőleg annak vélt esetek bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett.

A bejelentésre jogosultakat az ÉMI az alábbiakban tájékoztatja a bejelentési-rendszer részleteiről, a folyamatban résztvevők alapvető jogairól és kötelezettségeiről.

Az ÉMI-nél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését az ÉMI megfelelési tanácsadó munkakörrel rendelkező munkatársa működteti.

1. Mit lehet bejelenteni?

A jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményeket, mulasztásokat és egyéb visszaéléseket, jogsértéseket, illetőleg annak vélt eseteket(Panasztörvény 20. § (1) bekezdés).

2. Miben különbözik a visszaélés-bejelentés más bejelentésektől?

A visszaélés-bejelentési rendszer nem azonos az ÉMI Etikai kódexében foglalt bejelentésekkel,  elkülönül attól. Az Etikai Kódexben megfogalmazott visszaélések bejelentése az e dokumentumban foglalt etikai elvek sérülésének, illetőleg azok érvényre jutása hiányának bejelentésére vonatkozik.

Azokban az esetekben, melyek nem tartoznak a Panasztörvény hatálya alá, a megfelelési tanácsadó a bejelentőt írásban (postai, vagy elektronikus úton) tájékoztatja arról, hogy az adott ügy kivizsgálására nem ő jogosult, hanem az ÉMI egy másik kivizsgáló szerve és gondoskodik az ügy áttételéről, vagy arról, hogy az adott ügyben nem rendelkezik hatáskörrel másik szervezeti egység.

3.  Ki tehet bejelentést?

A visszaélés-bejelentést a Panasztörvény 20. § (2)-(3) bekezdése alapján a következő természetes és jogi személyek tehetnek:

a) az ÉMI által foglalkoztatott;

b) az a foglalkoztatott, akinek az ÉMI-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

c) az ÉMI-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az ÉMI-vel szerződéses kapcsolatban áll;

e) az ÉMI tulajdonosi joggyakorlója, továbbá az ÉMI vezérigazgatója, felsővezetői, illetve a Felügyelőbizottságának tagjai;

f) az ÉMI-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

g) az ÉMI-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

h) az ÉMI-vel d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

i) az a személy, akinek a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az ÉMI-vel megszűnt.

4. Milyen módon tehető meg a bejelentés?

a) elektronikus úton a megfelelesitanacsado@emi.hu címen,

b) postai úton az ÉMI Nonprofit Kft. Megfelelési Tanácsadó, 2001 Szentendre Pf. 180. címen,

c) ÉMI Nonprofit Kft-től független kormányzati bejelentő felületeken:

 • https://anti-lop.gov.hu
 • Magyarország Kormánya - Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság: beii@tfm.gov.hu
 • Összeférhetetlenségi anonim bejelentő felület: https://www.palyazat.gov.hu/osszeferhetetlenseg

5. Milyen adatokat kell megadni bejelentés során?

A bejelentett visszaélést, jogsértést feltételező ügyek hatékony és eredményes vizsgálata érdekében a bejelentés során az alábbi adatok megadása javasolt:

 • a bejelentő neve, elérhetősége;
 • munkaköre, volt munkaköre, vagy az általa megpályázott munkakör (amennyiben releváns);
 • szerződésben álló felek esetén a szerződéses jogviszonyával kapcsolatos olyan információk, melyek alapján a jogviszony igazolható;
 • szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén).

6. A bejelentés során milyen információkat szükséges megadni?

 • a bejelentésben érintett, kifogásolt személy(ek) és/vagy szervezet(ek) pontos nevét;
 • az ügy részletes leírását, valamint annak kapcsán felmerült valamennyi lényeges és releváns információt;
 • a bejelentő nyilatkozatát, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülmény(ek)ről, amely(ek)ről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valósak.

7. Lehet-e név és elérhetőség nélkül, tehát anonim módon bejelentést tenni?

Igen. Ugyanakkor ebben az esetben a bejelentőnek figyelembe kell vennie, hogy elérhetőségi adatok megadása hiányában a kivizsgálás eredmény nélkül lezárható, a bejelentő számára pedig az ÉMI elérhetőség hiányában nem küld tájékoztatást a vizsgálat lezárásáról, tekintettel a Panasztörvény 22. § (6) bekezdés a) pontjára, mely szerint azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

8. Mikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

 • azonosíthatatlan bejelentő esetén;
 • amennyiben a bejelentést nem a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint arra jogosult bejelentő tette meg;
 • ha a bejelentést ugyanaz a bejelentő korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentést tesz;
 • amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

9. Hogyan zajlik a kivizsgálás?

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a megfelelési tanácsadó részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentőt a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban semmilyen hátrányos intézkedés, megkülönböztetés nem érheti. A bejelentő védelmére a Panasztörvény II. fejezet 8. alcíme irányadó, továbbá az adatvédelemre vonatkozó tájékoztató itt érhető el:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER KAPCSÁN

Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható. 

Az ÉMI a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Az ÉMI a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama azonban a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül.

A megfelelési tanácsadó a bejelentés kivizsgálásáról, vagy – a 8. pontban megnevezett esetekben – annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, továbbá a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja a bejelentés módjától függően postai vagy elektronikus levelezés útján.

10. Milyen intézkedés foganatosítására jogosult az ÉMI?

Miután a bejelentést az ÉMI kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az ÉMI belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy az ÉMI, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást az ÉMI lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.

Visszaélés bejelentés elérhetőségek:

ÉMI Nonprofit Kft-től független kormányzati bejelentő felületek:

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune